اجرای طرحهای حفاظت فیزیکی

بررسی ، ارزیابی ، ارائه و اجرای طرحهای حفاظت فیزیکی بنابر نیاز هر پروژه با استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص بصورت ثابت ، گشت های موتوری و خودرویی و همجنین بصورت ترکیبی از آنها.

خدمات حفاظت از اماکن

ارائه خدمات حفاظت از اماکن ، مجتمع های مسکونی ، فروشگاه ها ، مکان های عمومی ، پاساژها و... با بهره گیری از کادر مجرب و نیروی باتجربه و کارآزموده

مشاوره های حفاظتی مراقبتی

ارائه انواع خدمات مشاوره ای توسط کادری مجرب به مشتریان جهت انتخاب بهترین گزینه ها در زمینه حفاظت فیزیکی و الکترونیکی در راستای بهبود ، ارتقاء و افزایش ضریب امنیتی و به حداقل رساندن هزینه های مشتریان.

موسسه محافظین امین

گسترش روز افزون شهرها و رشد فزاینده جمعیت که نشات گرفته از مهاجرت بی رویه افراد به جهت فراهم آوردن زندگی بهتر توام با درآمدهای مورد نظر می باشد ، شرایط اجتماعی پیچیده ای را رقم زده است ، تنوع عوامل فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و عدم دسترسی عده ای خاص به نیازمندیهای مورد نظر طبیعتا زمینه وقوع جرائم گوناگونی را در جامعه فراهم می آورد.

در کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران ، تامین همه جانبه امنیت جامعه به عهده نیروی سرافراز انتظامی (ناجا) می باشد ، لیکن این امر زمانی تحقق مطلوب می یابد که مشارکت و همکاری آحاد مختلف را به صورتی فراگیر در بر داشته باشد.

لذا جهت دستیابی به این مشارکت و همیاری براساس راهکار شماره 19 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و تصویب شورای امنیت کشور مقرر گردید، بخشی از خدمات انتظامی و مراقبتی و حفاظتی در بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.